Gå til hovedindhold

Pædagogik

På Skoleskibet Georg Stage er det vort mål at anspore til et aktivt læringsmiljø, hvor alle - besætning og elever - har et medansvar for at skabe fælles læringsresultater af såvel faglig som social karakter. Det væsentligste træk ved Skoleskibet som lærende miljø er, at vi skal lære af erfaring. Derfor tilstræber alle at indfange, dele og fordele viden, indsigt og erfaringer. Herudover er læringsmiljøet kendetegnet ved 'dag-til-dag' læringsmuligheder i situationen. Ved at lade kommunikationen og informationen flyde frit, kan den enkelte påtage sig ansvar for egne handlinger.

På Skoleskibet har vi en “No-blame-policy”. Ingen er fuldkomne. Vi laver alle fejl. Fejl bør ikke skjules men frem i lyset, så alle kan lære af det. Derved kan antallet af fejl mindskes på langt sigt. På Skoleskibet har vi plads til alle - under store frihedsgrader. Det betyder ikke ubegrænsede udfoldelsesmuligheder, men gensidig hensyntagen og respekt for hinanden - og hinandens forskelligheder.

På Skoleskibet mener vi, at tillid avler tillid. Under de rette omstændigheder er mennesker aktive, engagerede og ansvarlige; Og de vil gerne lære. Med forventning om og opmuntring til at 'tænke selv' giver elever og besætning selvstændige bidrag til løsninger i dagligdagen.

På Skoleskibet tager vi ansvar for egen læring. Man kan ikke lave om på mennesker; derimod kan mennesker lave om på sig selv. Læring er lig med forandring og derfor må læringsmiljøet tilstræbe, at den enkelte kan tage ansvar for egen læring. Derfor har vi focus på at opmuntre og støtte eleverne i at øge deres egen kompetence for at lære. Tryghed og rigelige informationer giver grobund for indflydelse og aktiv deltagelse. Indflydelse, og mulighed for at bruge det man har lært fremmer motivationen. Ved at tilstræbe et frygtløst læringsmiljø fjernes blokeringer for læring og samtidig bliver niveauet for 'tilbagemeldinger' højt. Et frygtløst læringsmiljø bidrager til at styrke selvværdet og selvtilliden hos den enkelte.

Differentiering af undervisningen forudsætter, at læreren dels tilstræber at gå ind i den enkelte elevs personlige forudsætninger og dels skaber den nødvendige individuelle støtte, som et bidrag til at øge indlæringen. Sociale færdigheder udvikles især ved - at lære af - at arbejde sammen. Arbejdsfunktioner som MOB øvelser, gruppearbejde og sejlmanøvrer er fortrinlige til at træne i evnen til at samarbejde og skabe teamwork.

Vi hylder mesterlæreprincippet, hvor den erfarne lærer fra sig, og den uerfarne lærer ved at efterligne.