Gå til hovedindhold
Skoleskibet Georg Stage

Undervisningen om bord

Her får du et uddrag af de fagbeskrivelser, vi bruger om bord. Ved første gennemlæsning virker det måske lidt uoverskueligt, men husk at enhver rejse starter med det første skridt, og det giver mening, når du først er om bord.

I forbindelse med flere af fagene, stilles der krav om en del lektielæsning, idet det forlanges, at du gennemfører togtet med et tilfredsstillende resultat.

De fleste fag består af lige dele teori og praksis, så vidt det er muligt. En af fordelene ved undervisningen om bord er jo netop, at teorien kan afprøves eller anskueliggøres i praksis på stedet.

Udover det almindelige daglige program vil der være en del andre aktiviteter. Hvor det kan lade sig gøre bliver der arrangeret skibsbesøg, værftsbesøg eller lignende i sammenhæng med undervisningen. Besigtigelse af seværdigheder af almen eller kulturel interesse skal der helst også være tid til, og ligeså evt. foredrag, et fodboldspil mod en anden skibsbesætning eller andet.

Hovedparten af undervisningen varetages af skibets besætning. I forbindelse med nogle af fagene anvendes der dog undervisere udefra, ligesom der afholdes nogle kurser i land, hvor særlige faciliteter er påkrævet.

Vi skal til hvert togt lave en studieordning, som mest er af tekniks karakter og som siger det samme som hjemmeside - bare i et mere kringlet og kedeligt sprog. Skulle du have lyst til at læse den, så findes den her.

Arbejdssikkerhed

Her får du forståelse for de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der skal tages hensyn til, når du arbejder om bord på et skib. Undervisningen omfatter bl.a. • Love og bekendtgørelser • Sikkerhedsorganisationen om bord • Ulykker - årsag og forebyggelse • Personlige værnemidler • Psykisk arbejdsmiljø • Åndedrætsværn • Arbejde i lukkede rum • Farlige stoffer • Arbejde med maling • Farligt gods • Ergonomi • Brug af arbejdsmiljømanualen • Brug af arbejdspladsbrugsanvisninger

Skibsteknik

Her lærer du navne på skibets dele at kende, samt de faktorer der gør sig gældende, når man laster og losser et skib.

Undervisningen omfatter bl.a. • Skibets hoveddele • Typer af ankre • Typer af ror, propeller og styremaskiner • Fortøjning af skib • Skibets stabilitet • Losning og lastning af gods • Tilrigning af landgang, faldreb og lodslejder og sikkerhedsregler i forbindelse dermed.

Vagthold, navigation og søvejsregler

For at gå en vagt på broen af et skib skal du kende de mest fundamentale regler og benævnelser i forbindelse med vagten. Det lærer du her.

Undervisningen omfatter bl.a. • Søvagt • Udkig • Rorgænger - rorkommandoer på dansk og engelsk • Ankervagt • Vagt under land • Broprocedure i henhold til bekendtgørelsen • Internationale Søvejsregler • Brugen af et søkort • Kendskab til relevante elektroniske navigationshjælpemidler.

I dette fag er det muligt at tage udvidet undervisning i fritiden for efterfølgende at gå op til en "duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe", men det kræver selvsagt en ekstra indsats.

Maritime institutioner

Hvordan er søfartserhvervet skruet sammen og hvilke organisationer udgør søfartserhvervet? I dette fag får du også en almen erhvervsorientering.

Undervisningen omfatter bl.a. • Søfartserhvervets organisationer • Uddannelsesretninger • Erhvervsorientering • Uddrag af Sømandsloven • ISPS (International Ship and Port Facility Code)

Håndværksmæssig uddannelse

Dette fag er et af de mere omfattende om bord. 40% af undervisningen handler om at give dig færdigheder i konkrete vedligeholdelses- og reparationsopgaver om bord på et skib.

Faget er delt op i 4 underpunkter: Tegningslæsning, arbejdssikkerhed, vedligeholdelses- og reparationsopgaver, samt værkstedsteknik og materialelære.

En del af undervisningen foregår på værkstedsskole i land, og det finder sted, mens skibet ligger ved kaj i København. Det, vi ikke når på værkstedsskolen, tager vi med om bord og får lavet færdigt der.

I slutningen af togtet er du i stand til at udtænke løsningsmodeller for at lette en given arbejdsopgave, udarbejde en målfast tegning, tilvirke emnet og få det monteret.

Fagene er en blanding af teori og praktiske øvelser på værkstedsskolen og om bord på skibet.

Søsikkerhed

Om bord på et skib er det ikke altid muligt at få hjælp ude fra, derfor lægges der stor vægt på, at en sømand skal kunne klare sig selv - også i nødsituationer.

Undervisningen omfatter bl.a. • Søredningstjenestens organisation • Helikopterredning • Diverse øvelser og nødsignaler • Nødradio og nødbøjer • Redningsbåde og redningsflåder • Hypotermi • Krisestyring og almindelige psykiske reaktioner ved katastrofer

Brandbekæmpelse

Ved brand på et skib er det vigtigt at alle om bord ved, hvad de skal gøre og hvordan.

Undervisningen omfatter bl.a. • Praktiske øvelser på øvelsesbane • Røgdykning • Teori om hvordan brande opstår • Slukningsmidler • Personlig sikkerhed • Jævnlige brandøvelser om bord

Motorlære

Som ubefaren skibsassistent skal du have et vist kendskab til skibsmotorer og de systemer, der i øvrigt er i et maskinrum.

Undervisningen omfatter bl.a. • Dieselmotorens opbygning og de forskellige typer af motorer • Kølevandsystemer • Smøreoliesystemer • Driftstilstande og driftsforstyrrelser • Forebyggelse af olieforurening fra skibe • Miljørigtig brug af skibets tekniske installationer

Vedligeholdelse og reparationsopgaver om bord

Du skal kunne udføre almindelig forekommende vedligeholdelses - og reparationsopgaver om bord på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Undervisningen omfatter bl.a. • Diverse rengøringsarbejder • Personlige værnemidler • Malingstyper • Diverse smøremidler • Pakninger • Håndværktøj • Pejlesystemer

Fartøjstjeneste

Du får praktisk erfaring i at håndtere skibets ro-joller, motorbåd og MOB (Mand Over Bord)-båd. Du bliver uddannet som fartøjsfører og udsætningsleder ved MOB-rulle.

Undervisningen omfatter bl.a. • Føre et mindre fartøj • Til- og fralægning fra kaj • Opstart af motorjolle • Udsætning af joller.

Radiocertifikat (ROC)

Du kan efterfølgende betjene skibets VHF-radio og du vil vide hvordan GMDSS-systemet fungerer.

Undervisningen omfatter bl.a. • Nødsignal • Navtex • SART • EPIRP • DSC-VHF • Udføre radiokommunikation på engelsk.

Maritimt engelsk

I dette får du opbygget et ordforråd på engelsk med udgangspunkt i den daglige kommunikation på vagten, på dækket og i maskinen.

Undervisningen omfatter bl.a. • Engelsksproget skiltning • Rorkommandoer på engelsk • Samtale på engelsk i forbindelse med daglig skibsdrift.

Sundhedslære

Du får kendskab til kønssygdomme, tropesygdomme og livstilssygdomme. Du gennemgår også grundkursus i førstehjælp.

Tanker Familiarization Course

Dette er et obligatorisk modul, hvor du får kendskab til de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med at sejle på et tankskib.